Header_publicator

קול קורא להגשת מועמדות - 2022

השנה, בפעם השלישית, נעניק את פרס דיקן הלימודים האקדמיים ליוזמות ולהתחדשות בהוראה. הפרס הוא הזדמנות להוקרה אישית של נשות ואנשי הסגל האקדמי שלנו, הפועלים במסירות לקידום הוראה איכותית, המותאמת למאפייני המציאות העכשווית.
 

מה חדש השנה? לראשונה, הגשת המועמדות תיעשה רק באמצעות המלצות!
כולן וכולם יכולים להמליץ על מי שלדעתם ראוי או ראויה לשבח. למשל, מנחה יכול להמליץ על מרכזת הוראה, מרכז הוראה יכול להמליץ על מנחה, אחראית אקדמית יכולה להמליץ על מרכז הוראה וכדומה. אפשר להמליץ גם על עמיתים בעלי אותו תפקיד.
אין הגבלה על מספר ההמלצות שניתן להגיש, אך אי-אפשר להמליץ על מי שכבר זכו בפרס בשנים קודמות.
 
מכירים נשות או אנשי סגל שביצעו מהלכי התחדשות ורענון בהוראה? המליצו עליהם - ונצא כולנו נשׂכרים: נלמד ממהלכים שצלחו, ונמנף את המחויבות ואת הידע בקֶרֶב העוסקים במלאכה לשם הנעת תהליכי שיפור בארגון כולו.
 
מוזמנים לשלוח המלצות: מנחות ומנחים, מרכזות ומרכזי הוראה, נשות ואנשי הסגל הבכיר.
תהליך מילוי הטופס הוא פשוט, ידידותי, ובעיקר - מקדם מטרה טובה.
 
מועד אחרון להגשת המועמדות: 2.5.2022

הפרסים

פרסי הוקרה בסך 2,000 ש"ח כל אחד יחולקו ל-7 זוכים וזוכות שהיוזמות שהגישו יוכרו כמשמעותיות במיוחד. הפרסים יחולקו במפגש הוקרה שיתקיים במהלך יוני 2022. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

הגשת המועמדות ותהליך הבחירה

ניתן להמליץ על חברי ועל חברות הסגל האקדמי באו"פ, שהיו פעילים בהוראה בשנת הלימודים תשפ"ב (הנחיה, ריכוז הוראה, אחריות אקדמית), ובשנה זו השתתפו בפעולות לקידום התחדשות ההוראה במסגרת הקורס שלהם. נושאים אפשריים שלגביהם אפשר להגיש מועמדות מפורטים בהמשך.

הממליצים והממליצות ימלאו את טופס ההמלצה על מועמדות, ויגישו אותו באופן מקוון. לפירוט ביחס למבנה הטופס לחצו כאן.

ניתן להגיש המלצה על מועמדות זוגית (מרכז או מרכזת הוראה ואחראי או אחראית אקדמי.ת, מרכז או מרכזת הוראה ומנחה או שני מנחים). במקרה של זכייה, הפרס יחולק בין שני הזוכים.

דיקן הלימודים האקדמיים ימנה "צוות קוראים" לבדיקת תקינות ההצעות שהוגשו, עמידתן בתנאֵי ההגשה, ושיפוט ראשוני בהתאם לקריטריונים באשר למידת ההתחדשות במהלך, היקף ההשפעה שהייתה למהלך על איכות ההוראה בקורס, על למידת הסטודנטים, ועל שותפי-תפקיד אחרים (למשל, על מנחים אחרים), וכיוצא בזה.

הבקשות שיאשר צוות הקוראים יועברו לוועדת הפרס לשם הצבעה והחלטה. בוועדה יהיו חברים דיקן הלימודים האקדמיים, מנהלת המחלקה להוראה וללמידה, נציג המחלקה להערכה, מנהלת תכנון ופיתוח פדגוגי בדיקנט הפיתוח וטכנולוגיות הלמידה, ונציגי הסגל האקדמי (סגל בכיר, מרכזי הוראה, מנחים). הוועדה תבחר 7 זוכים שלהם יוענקו הפרסים.
 
לכל אחד משבעת הזוכים יוכן סרטון קצר שבו תוצג הפעילות שזיכתה אותו בפרס. ההסכמה להשתתפות בסרטון היא תנאי לקבלת הפרס.

נושאים אפשריים שלגביהם אפשר להגיש המועמדות

מנחות ומנחים
הוספה, שינוי או שיפור משמעותי של רכיב כלשהו בהנחיה, לאורך זמן. ייבחנו יוזמות ומהלכי התחדשות הנוגעים לאופן ההנחיה, לניהול הקשר עם סטודנטים, או לפיתוח חומרי ההוראה בקורס.
לפירוט נוסף ולדוגמאות אפשריות בכל תחום לחצו כאן.
מרכזי הוראה או אחראים אקדמיים
הוספה, שינוי או שיפור משמעותי של רכיב בהוראת הקורס, לאורך זמן. ייבחנו יוזמות ומהלכי התחדשות הנוגעים לחומרי ההוראה או למעורבות ולהתמקצעות צוות הקורס, לרכיבי ההערכה או לטכנולוגיות למידה.
לפירוט נוסף ולדוגמאות אפשריות בכל תחום לחצו כאן.
ניתן להתרשם מיוזמות התחדשות נבחרות משנים קודמות - כאן.
לפרטים נוספים יש לפנות אל מזכירות המחלקה להוראה וללמידה:

logo-horaa1

Powered by Publicators