chais-op-shoam

קול קורא להגשת מאמרים

הכנס התשעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
יום רביעי | כח באייר תשפ"ד | 5 ביוני 2024
האדם הללומד בעידן דיגיטלי
המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה קורא להגיש הצעות להרצאות, לפוסטרים ולפאנלים לכנס התשעה-עשר, שיתקיים ב-5 ביוני 2024.

חדשנות טכנולוגית היא אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני מקבלי החלטות בתחום החינוך ובפני חוקרים של תהליכי למידה. ישנם חידושים טכנולוגיים המאומצים על ידי חלקים גדולים בציבור, אך נדרשים מחקרים רבים כדי לבחון את יעילות שילובם בהוראה, בהדרכה, בלמידה ובניהול למידה.
הכנס מיועד לחוקרים, לסטודנטים ולאנשי מקצוע בתחומי טכנולוגיות הלמידה בפרט והחדשנות הטכנולוגית בכלל.

מטרת הכנס
הכנס נועד לשמש במה להצגת מחקרים העוסקים בטכנולוגיות למידה ובחדשנות טכנולוגית, להוות זירת מפגש לדיון, להצגת עבודות ולהחלפת דעות, ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל.

ההצעות יכללו
מחקרים אמפיריים, כמותיים ואיכותניים כאחד, אשר מדווחים על בחינת הצלחות או כישלונות בתחום של יישום חדשנות טכנולוגית בלמידה, בהוראה, בהדרכה ובהערכה. וכן מחקרים המדווחים אודות תהליכים פסיכולוגיים וחינוכיים שונים הקשורים לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, הוראה, וחינוך. ניתן להגיש גם הצעות להצגת מחקרים תיאורטיים.


המועד האחרון למשלוח הצעות הוא 7 בפברואר 2024. אפשר לעיין במאמרים ולצפות במצגות ובהקלטות מכנסי צ'ייס הקודמים באתר המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה.
  
הנחיות להגשת הצעות

כנס צ'ייס 2024 מזמין הגשות מארבעה סוגים: מאמר מלאמאמר קצרפוסטר ופאנל. הנחיות נוספות נמצאות באתר הכנס. ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.

לוח זמנים
 • מועד אחרון להגשת מאמרים: 7.2.2024
 • משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס: 12.3.2024
 • הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס: 24.3.2024
 • כנס צ'ייס התשעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה: 5.6.2024
 
נושאי הכנס
הכנס עוסק בנושאים הבאים, אך תישקל קבלת הצעות להצגת מחקרים שעוסקים בנושאים קשורים שאינם מופיעים ברשימה:


 • בחינה אמפירית של תרומת מודלים פדגוגיים, כלים וסביבות דיגיטליות להוראה וללמידה
 • חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות
 • חקר שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל
 • תהליכי למידה, הוראה/הדרכה והערכה בעת חירום (כדוגמת הקורונה)
 • טכנולוגיות למידה וצמצום פערים חברתיים
 • למידה לאורך החיים (Lifelong learning)
 • טכנולוגיות למידה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים
 • למידה פתוחה, השכלה פתוחה ומשאבי למידה פתוחים
 • למידה, הוראה והערכה בקורסים מקוונים 
 • היבטים קוגניטיביים רגשיים וחברתיים בהוראה-למידה מקוונת והיברידית
 • התמודדות של מערכות חינוכיות עם בריונות ברשת וביטוי התמכרות ברשת
 • חדשנות בהדרכה ובלמידה בארגונים ובתעשייה
 • משחקים דיגיטליים ומציאות מדומה ורבודה כסביבות למידה
 • מרחבי למידה אימרסיביים
 • רובוטיקה ומייקריות לקידום תהליכי הוראה ולמידה
 • בינה מלאכותית (Ai) בחינוך 
 • אנליטיקות למידה (Learning analytics)
 • קבלת החלטות בלמידה בסביבות דיגיטליות ברמת המורה, בית הספר או קובעי המדיניות
 • חקר השיח בתחומי טכנולוגיות למידה וחדשנות
 • היבטים חברתיים ורגשיים של אינטראקציה של לומדים - בינם לבין עצמם, ובינם לבין סגל ההוראה 
 • חקר האינטראקציה בין אדם למחשב
 • טכנולוגיות למידה לקידום קיימות (sustainability), יזמות חברתית ומיקור המונים (crowdsourcing)
 • רשתות חברתיות לקידום הלמידה וההוראה
 • היבטים כלכליים, ארגוניים, חוקיים ואתיים של שילוב טכנולוגיות למידה
 • אימוץ טכנולוגיות חדשניות בארגונים: מודלים תיאורטיים ומחקרי שטח
 • מדידת הערך המוסף של טכנולוגיות חדשות ושל ניהול מידע בארגונים ובמוסדות
 • ניהול חדשנות
 • התנגדויות לאימוץ טכנולוגיות חדשות בארגונים ובמוסדות

להלן פירוט הנחיות ההגשה
הצעה למאמר מלא, או מאמר מלא מתאים להצגה של מחקר מקיף ובשֵל.

היקף ההגשה
מאמר באורך של עד 2500 מילים (לא כולל תקציר, איורים, טבלאות ורשימת מקורות) בעברית או באנגלית. להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים.

אופן ההצגה בכנס
הצגה של 20 דקות (15 דקות הצגה + 5 דקות לשאלות).

מבנה ההצעה
 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 • תקציר (עד 200 מילים). הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף תקציר באנגלית באורך עד 250 מילים. אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית.
 • גוף ההצעה: עד 2500 מילים.
 • גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסייה, כלי המחקר והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן.
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות שבהם נעשה שימוש.
 • סגנון הכתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
 • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה.
 • יש לבנות את ההצעה בהתבסס על ההנחיות להכנת הקובץ. מומלץ לכתוב מלכתחילה בתבנית המצורפת, או לאחר כתיבת המאמר, להכניס אותו לתוך התבנית המצורפת (יש להשתמש ב"הדבק" מסוג "שמור על טקסט בלבד").
רק הצעות בפורמט זה ייבדקו!
הצעה לפוסטר
פוסטר מתאים להצגת מחקר בעל היקף קטן או פרויקט סטודנטים, או מחקר שהחל אך עדיין לא הגיע לשלב התוצאות הסופיות.

היקף ההגשה
תקציר מנהלים באורך של עד 400 מילים (מקסימום שני עמודים כולל הכול. אין לכלול תרשימים וטבלאות). להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים.

אופן ההצגה בכנס
הצגה של 3 דקות במושב פוסטרים, הכנת פוסטר להצגה חזותית ומתן הסברים בתערוכת הפוסטרים.


מבנה ההצעה
 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 • גוף ההצעה: עד 400 מילים. להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית (באורך עד 250 מילים).
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות שנעשה בהם שימוש.
 • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה ובפוסטר.
 • יש לבנות את ההצעה בהתבסס על ההנחיות להכנת הקובץ. מומלץ לכתוב מלכתחילה בתבנית המצורפת, או לאחר הכנת הפוסטר, להכניס אותו לתוך התבנית המצורפת (יש להשתמש ב"הדבק" מסוג "שמור על טקסט בלבד").
 • מגישי ההצעות שיתקבלו יכינו פוסטר להצגה חזותית ובנוסף יתבקשו להציג את הפוסטר בעל-פה במשך 3 דקות במושב פוסטרים מיוחד.
הצעות שיכללו תקציר בלבד יישפטו כמועמדות להצגה כפוסטר.
הצעה לפאנל
פאנל הוא מושב אינטראקטיבי המיועד להצגת מספר זוויות ראייה על נושא ולקיום דיון.

היקף ההגשה
תקציר מנהלים באורך של עד 400 מילים ( אין לכלול תרשימים וטבלאות). להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים. יש לציין מי יהיו החברים בפאנל, מה תהיה הכותרת, יש לפרט את תמצית ההגשה של כל אחד מהם ויש לכלול גם שאלות מנחות לדיון.

אופן ההצגה בכנס
הפאנל יכלול בין שלושה לארבעה משתתפים. הם יציגו בקצרה את הסוגיה ואת השאלות לדיון ורוב המושב יוקדש לדיון בהנחיית יו"ר המושב בסוגיה ובשאלות שהוצגו. הדיון יתקיים בין חברי הפאנל ובינם לבין הקהל.

מבנה ההצעה
 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 • גוף ההצעה: עד 400 מילים. גוף ההצעה יכלול הסבר על הנושא והצגת שאלות מנחות לדיון.
 • הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית (באורך עד 250 מילים). אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית. בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות שנעשה בהם שימוש.
 • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה.
 • יש לבנות את ההצעה בהתבסס על ההנחיות להכנת הקובץ. מומלץ לכתוב מלכתחילה בתבנית המצורפת, או לאחר הכנת ההצעה לפאנל, להכניס אותה לתוך התבנית המצורפת (יש להשתמש ב"הדבק" מסוג "שמור על טקסט בלבד").
 • את ההצעות יש להגיש כקובץ docx ,doc, או rtf. הצעות בפורמט אחר לא יטופלו ויוחזרו למגישים.

מערכת הגשת מאמרים
להעלאת הקובץ הסופי למערכת לחצו כא
ן.
שימו לב! הגשת המאמרים באמצעות מערכת EasyChair: הנחיות בעברית תמצאו כאן.
שימו לב! קבלה לכנס כהרצאה, הרצאה קצרה, פוסטר או פאנל מחייבת הרשמה (ותשלום) לכנס.


שימו לב: מאמרים שאינם כתובים לפי ההנחיות לא יטופלו ויוחזרו למגישים.
להצטרפות לרשימת התפוצה של המרכז
יש לשלוח דוא"ל ל-innovation@openu.ac.il

Powered by Publicators