קריאות ישראליות, כתב עת רב תחומי במדעי החברה והרוח
קול קורא לגיליון בנושא:
משפחתיזם - משפחתיות דרך עדשה אנליטית
     
משפחתיות היא מושג תרבותי טעון ורב משמעי, שמייחס למשפחה קונקרטית או מדומיינת מכלול של ערכים ופרקטיקות, ומציב אותה במרכזם של תסריטים תרבותיים, כלכליים, פוליטיים ועוד. כמו מושגי מפתח רבים, המשפחתיות אינטואיטיבית במידה רבה ובו בזמן דינמית ופתוחה לפרשנות ולחוסר נחת. בגיליון המיוחד משפחתיזם - משפחתיות דרך עדשה אנליטית נציע נקודת מבט שרואה משפחות, משפחתיות ואירועים המתקיימים במשפחות בישראל כנקודת מוצא למטא-דיון. נקודת מבט זו תאפשר להרהר ב – ואולי אף לערער על – מהותה של המשפחה ועל המוסכמה הרווחת שהחברה הישראלית היא חברה שהמשפחתיות בה חזקה.

כתב העת
קריאות ישראליות מזמין מאמרים שבהם משפחתיות במגוון קבוצות בישראל - יהודיות, פלסטיניות ואחרות - משמשת לבחינה מחדש של שאלות יסוד במדעי החברה והרוח וזורה עליהן אור אמפירי ותיאורטי.


להלן רשימה לא ממצה של נושאים למאמרים רלוונטיים:
גבולות סימבוליים, פיזיים, גיאופוליטיים וקונספטואליים. כאן יכולים להיכלל, לדוגמה, מחקרים על מהגרות ומהגרי עבודה, א.נשים חסרות מעמד, משפחות טרנסלאומיות, משפחות קוויריות, משפחות נוודיות, מכשירים רובוטיים שמתערבים בעבודת המשפחתיות ומטשטשים את הגבול בין האנושי ללא-אנושי, משפחתיות שיוצאת לממדים נוספים של זמן, מרחב וחלל, ועוד.
כלכלת הרגש. למשל מאמרים על פדגוגיות רגשיות, שיח של מומחים למשפחתיות, התמרה רגשית של שירותים ועבודה, תרבות הצריכה, כסף ביחסים משפחתיים וכדומה.
יחסים משפחתיים והזירה הדיגיטלית. לדוגמה: הרשתות החברתיות ואפליקציות דיגיטליות כשחקניות במערך היחסים המשפחתי, הסוכנות האלגוריתמית והמשפחתיות ועוד.
מתחים דיסקורסיביים ומוסריים הקשורים למשפחתיות ולמשפחה.
בגיליון המיוחד יופיעו מאמרים אמפיריים ממגוון דיסציפלינות, שיכללו גם דיון קונספטואלי במושג, שחורג מהרמה התיאורית. אנו מקוות שהגיליון בכללותו ייצר דיון שירחיב את גבולות השיח האינטלקטואלי על משפחה, משפחתיות ומעבר לכך.

הצעות (עד 350 מילה) יש לשלוח למערכת עד לתאריך 31 בדצמבר 2023. על מתווה ההצעה לכלול: תיאור מקרה, נושא, שיטת מחקר, ממצאים, מסקנות וטענה מרכזית, וכן תרומה לדיון הרחב יותר, כפי שתואר לעיל. בתום סינון ראשוני שעיקרו התאמה לקול הקורא, המחברות.ים יוזמנו להגיש למערכת מאמרים בגרסתם הסופית עד 1 ביוני 2024.

יש להגיש את המאמרים בהתאם להנחיות המפורסמות באתר כתב העת. המאמרים אשר יוגשו לפרסום יעברו שיפוט עמיתים כמקובל. הגיליון צפוי להופיע ביוני 2025.

כתב היד מוכר על ידי הות"ת, ומאמריו מופיעים במפתח כתבי העת בעברית של אוניברסיטת חיפה.

בברכה,

ד"ר דלית שמחאי l פרופ' עמליה סער
עורכות־אורחות של הגיליון


פרופ' עדנה לומסקי־פדר I פרופ' תמר הרמן
עורכות כתב העת
להגשת הצעות, לשאלות ולבירורים נוספים: kriot@openu.ac.il

Powered by Publicators