logo-horaa1
award-words

פרס דיקן הלימודים האקדמיים
ליוזמות ולהתחדשות בהוראה

קול קורא להגשת מועמדות 2021 

האוניברסיטה הפתוחה הובילה, מתחילת דרכה, בתחום החדשנות בהוראה והטיבה לפתח פתרונות איכותיים להנגשתה של השכלה גבוהה ואיכותית. מתוך רצון ומחויבות להמשיך ליזום, לחדש, להבטיח הוראה מותאמת למציאות הרואה את העתיד - גם השנה נעניק את פרס דיקן הלימודים האקדמיים ליוזמות ולהתחדשות בהוראה.

השנה יוקדש הפרס לזכרו של פרופ' אורן סופר ז"ל, שהלך לעולמו בדצמבר האחרון. פרופ' סופר, שהיה ראש המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת בין השנים 2014–2017, כי
הן בשנים האחרונות כדיקן הפיתוח וטכנולוגיות הלמידה, ותרם רבות לקידום תהליכי ההוראה באו"פ.

מוזמנים להגיש מועמדות: מנחות ומנחים, מרכזות ומרכזי הוראה, נשות ואנשי הסגל הבכיר.

השנה כולנו התחדשנו! מגיפת הקורונה והמציאות החדשה שנוצרה הובילה את כולנו לשינוי ולהתאמה של דרכי ההוראה. במסגרת הפרס, נרצה להוקיר את אלה שיצרו מהלכי התחדשות בולטים במיוחד. שתפו אותנו ביוזמות שהובלתם ונצא כולנו נשכרים: נלמד ממהלכים שצלחו ונמנף את המחויבות והידע שיש בקרב העוסקים במלאכה לתהליכי שיפור בארגון כולו.

מועד אחרון להגשת המועמדות: 20.3.2021
  

הפרסים

פרסי הוקרה בסך 2,000 ש"ח כל אחד יחולקו לשבעה זוכים שיוזמותיהם ייבחרו כמשמעותיות במיוחד. הפרסים יחולקו במפגש הוקרה שיתקיים במהלך יוני 2021. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך. 

הגשת המועמדות ותהליך הבחירה

חברי וחברות סגל ההוראה באו"פ, שהיו פעילים בשנת הלימודים תשפ"א (הנחייה, ריכוז הוראה, אחריות אקדמית) והשתתפו בפעולות לקידום התחדשות ההוראה במסגרת הקורס שבאחריותם, בשנה זו - מוזמנים להגיש מועמדות לקבלת הפרס. נושאים אפשריים להגשת המועמדות מפורטים בהמשך.

המועמדים, או המעוניינים להמליץ עליהם, ימלאו את טופס הגשת המועמדות ויגישו אותו באופן מקוון. לפירוט על מבנה טופס המועמדות לחצו כאן.

ניתן להגיש מועמדות בזוג (מרכז או מרכזת הוראה ואחראי או אחראית אקדמי, מרכז או מרכזת הוראה ומנחה או שני מנחים) ובמקרה של זכייה, הפרס יחולק בין שני הזוכים.

דיקן הלימודים האקדמיים ימנה "צוות קוראים" לבדיקת תקינות ההצעות שהוגשו, עמידתן בתנאי ההגשה ושיפוט ראשוני בהתאם לקריטריונים הנוגעים למידת ההתחדשות במהלך, הרציונל הפדגוגי שעומד בבסיסו, היקף ומשך ההשפעה שהייתה למהלך על איכות ההוראה בקורס, על למידת הסטודנטים ועל שותפי תפקיד אחרים (למשל על מנחים אחרים), וכיוצא בזה.

הבקשות שאושרו על ידי צוות הקוראים יועברו להצבעת ועדת הפרס ולהחלטתה. הוועדה תורכב מדיקן הלימודים האקדמיים, מנהלת המחלקה להוראה וללמידה, נציג המחלקה להערכה, מנהלת תכנון ופיתוח פדגוגי בדיקנט הפיתוח וטכנולוגיות הלמידה, נציגי הסגל האקדמי (סגל בכיר, מרכזי הוראה, מנחים). הוועדה תבחר שבעה זוכים לקבלת הפרסים. 

לכל אחד משבעת הזוכים יוכן סרטון קצר להצגת פעילותו שזיכתה אותו בפרס.
ההסכמה להשתתפות בסרטון היא תנאי לקבלת הפרס.

נושאים אפשריים להגשת המועמדות

מנחות ומנחים
הוספה, שינוי או שיפור שיטתי ומשמעותי של רכיב כלשהו בהנחיה, לאורך זמן. יתקבלו יוזמות ומהלכי התחדשות הנוגעים לאופן ההנחיה, לניהול הקשר עם סטודנטים או לפיתוח חומרי ההוראה בקורס.
לפירוט נוסף ודוגמאות אפשריות בכל תחום לחצו כאן.

מרכזי הוראה או אחראים אקדמיים
הוספה, שינוי או שיפור שיטתי ומשמעותי של רכיב בהוראת הקורס, לאורך זמן. יתקבלו יוזמות ומהלכי התחדשות הנוגעים לחומרי ההוראה או למעורבות והתמקצעות צוות הקורס, רכיבי ההערכה או טכנולוגיות למידה. לפירוט נוסף ודוגמאות אפשריות בכל תחום לחצו כאן. 

ניתן להתרשם מיוזמות התחדשות נבחרות משנת 2019 כאן.
לפרטים נוספים, פנו אל מזכירות המחלקה להוראה וללמידה

Powered by Publicators