HEADER_Shitat-ha-Arava-3
שיטת הערבה
אנתרופולוגיה של טבע, תרבות וחקלאות


לירון שני
שיטת הערבה עוסק ביחסים שבין טבע לאדם דרך התמקדות במושבי המועצה האזורית הערבה התיכונה. הספר מציג את מקומה המרכזי של החקלאות בערבה ומתאר את מערכות היחסים בין מדענים, חקלאים, פעילי סביבה, ארגונים ירוקים ופקידי ממשל, לצד הפרשנויות השונות שלהם לנוף האנושי והלא אנושי בסביבתם.

זהו הספר השישי בסדרת ישראלים הרואה אור בשיתוף למדא עיון והוצאת מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות.

ספטמבר 2021 | 199
 עמודים

ד״ר לירון שני הוא חבר סגל במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי המחקר שלו הם: אנתרופולוגיה של סביבה; המרחב הכפרי והשפעות עידן המידע על החברה והסביבה. שני הקים את פרויקט ״בחברת האדם - על אנתרופולוגיה בישראל ובעולם״ וכיום הוא עורכו הראשי.
עוד בסדרת ישראלים
cover-3-column-Givun
גיוון
נשות קריירה פלסטיניות אזרחיות ישראל

עמליה סער, הואזן יונס
covers-newbooks-3-columns-Shvuia
שבויה בדימויה
קיצור תולדותיה
וקווים לדמותה
של מדינת תל אביב


מעוז עזריהו
covers-newbooks-3-columns-Chai-HaAtzaot
ח"י הצעות לישראליות

עורכים: 
תמר הרמן, עופר שיף
logos-hazaiot-sipuah

לספרים נוספים שראו אור בלמדא עיון:
openu.ac.il/oui-press/pages/new_books
להזמנות: openu.ac.il/lamda | טלפון: 09-7781544

Powered by Publicators