logos

כנס האדם הלומד בעידן הדיגיטלי

הכנס השישה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
Kol-kore-feb-2020

קול קורא להגשת מאמרים 

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה ממשיך במסורת ארגון כנסי צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ומזמין הגשת הצעות להרצאות, לפוסטרים ולפאנלים לכנס השישה-עשר, שיתקיים ב-16 בפברואר 2021. חדשנות טכנולוגית היא אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני מקבלי החלטות בתחום החינוך וחוקרים של תהליכי למידה. אנו עדים לחידושים טכנולוגיים המאומצים על ידי חלקים גדולים בציבור, אך נדרשים מחקרים רבים כדי לבחון את יעילות שילובם בהוראה, בהדרכה, בלמידה ובניהול למידה.
הכנס משמש זירת מפגש לדיון, להצגת עבודות ולהחלפת דעות בין חוקרים ומומחים העוסקים בתחום והוא מיועד לחוקרים, לסטודנטים ולאנשי מקצוע בתחומי טכנולוגיות הלמידה בפרט, והחדשנות הטכנולוגית בכלל.

** אם עדיין יהיו הגבלות על התכנסות, הכנס ייערך בצורה מקוונת או היברידית.

מטרת הכנס
הכנס נועד לשמש במה להצגת מחקרים העוסקים בטכנולוגיות למידה ובחדשנות טכנולוגית, להוות זירת מפגש לדיון, להצגת עבודות ולהחלפת דעות בין חוקרים ומומחים העוסקים בתחום ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל.

תינתן עדיפות להצגת מחקרים אמפיריים, כמותיים ואיכותניים כאחד, ולדיווחים על בחינת הצלחות או כישלונות בתחום של יישום חדשנות טכנולוגית בכלל, ובלמידה, בהוראה ובהדרכה בפרט. ניתן להגיש גם הצעות להצגת מחקרים תאורטיים.


המועד האחרון למשלוח הצעות הוא 22 באוקטובר 2020. אפשר לעיין במאמרים ולצפות במצגות ובהקלטות מכנסי צ'ייס הקודמים באתר המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה.
נושאי הכנס
 • בחינה אמפירית של תרומת מודלים פדגוגיים, כלים וסביבות דיגיטליות להוראה וללמידה
 • חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות
 • חקר של שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל
 • תהליכי למידה, הוראה/הדרכה והערכה בעת חירום (כדוגמת הקורונה)
 • טכנולוגיות למידה וצמצום פערים חברתיים, למידה לאורך החיים (Lifelong learning)
 • תהליכי למידה, הוראה/הדרכה והערכה בעת חירום (כדוגמת הקורונה)
 • טכנולוגיות למידה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים
 • למידה פתוחה ומשאבי למידה פתוחים, Open educational resources) MOOCs) 
 • חדשנות בהדרכה ובלמידה בארגונים ובתעשייה
 • משחקים דיגיטליים ומציאות מדומה ורבודה כסביבות למידה
 • קוד, רובוטיקה ומייקריות לקידום תהליכי הוראה ולמידה
 • אנליטיקות למידה (Learning analytics)
 • קבלת החלטות בלמידה בסביבות דיגיטליות ברמה המורה, בית הספר או קובעי המדיניות
 • חקר השיח בתחומי טכנולוגיות למידה וחדשנות
 • היבטים חברתיים ורגשיים של אינטראקציה בין לומדים לבין עצמם, ובין לומדים וסגל הוראה ומינהל
 • חקר האינטראקציה בין אדם למחשב
 • טכנולוגיות למידה לקידום קיימות (sustainability), יזמות חברתית ומיקור המונים (crowdsourcing)
 • אינטראקציה ברשתות חברתיות
 • היבטים כלכליים, ארגוניים, חוקיים ואתיים של שילוב טכנולוגיות למידה
 • אימוץ טכנולוגיות חדשניות בארגונים: מודלים תאורטיים ומחקרי שטח
 • מדידת הערך המוסף של טכנולוגיות חדשות ושל ניהול מידע בארגונים ובמוסדות
 • ניהול חדשנות
 • התנגדויות לאימוץ טכנולוגיות חדשות בארגונים ובמוסדות
הנחיות להגשת הצעות
כנס צ'ייס 2021 מזמין הגשות מארבעה סוגים:
מאמר מלא, מאמר קצר, פוסטר ופאנל. הנחיות נוספות נמצאות באתר הכנס. ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.

לוח זמנים
מועד אחרון להגשת מאמרים 22.10.2020
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס 24.11.2020
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס 7.12.2020
כנס צ'ייס השישה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה 16.2.2021


להלן פירוט הנחיות ההגשה

הצעה למאמר מלא
מאמר מלא מתאים להצגה של מחקר מקיף ובשֵל.

היקף ההגשה: מאמר באורך של עד 2500 מילים (לא כולל תקציר, איורים, טבלאות ורשימת מקורות) בעברית או באנגלית. להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים.

אופן ההצגה בכנס: הצגה של 20 דקות (15 דקות הצגה + 5 דקות לשאלות).


מבנה ההצעה:
 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 • תקציר (עד 250 מילים). הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף תקציר באנגלית באורך עד 250 מילים. אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית.
 • גוף ההצעה: עד 2500 מילים.
 • גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסייה, כלי המחקר והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן.
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש.
 • סגנון הכתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
 • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה.
 • יש לבנות את ההצעה בהתבסס על ההנחיות להכנת הקובץ. מומלץ לכתוב מלכתחילה בתבנית המצורפת, או לאחר כתיבת המאמר, להכניס אותו לתוך התבנית המצורפת (יש להשתמש ב"הדבק" מסוג "שמור על טקסט בלבד").
להורדת התבנית בעברית
להורדת התבנית באנגלית
הנחיות להכנת מאמר בעברית
הנחיות להכנת מאמר באנגלית


שימו לב: מאמרים שאינם כתובים לפי ההנחיות לא יטופלו ויוחזרו למגישים.
מאמר סטודנט/ית מצטיין/ת
לאור המעורבות הערה של סטודנטים בכנסי צ'ייס, מקיימת ועדת התכנית של הכנס גם השנה תחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין/ת. המאמר המצטיין ייבחר מתוך המאמרים המלאים שיוגשו לכנס ושמגישיהם יצהירו על כך שהם מדווחים על מחקר שבוצע על-ידי סטודנטים/יות והסטודנט/ית יופיע/תופיע ככותב/ת ראשון/ה בהצעה.

השנה יוענק פרס בשווי 1,500 ש"ח לסטודנט/ית הזוכה.

שימו לב! אי אפשר להגיש מאמר קצר או פוסטר לתחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין/ת.
הצעה למאמר קצר
מאמר קצר (Brief Paper) מתאים למחקר בהיקף בינוני או קטן ו/או מחקר המצוי בשלב התוצאות הראשוניות.

היקף ההגשה: מאמר קצר באורך של עד 1000 מילים (לא כולל תקציר, טבלאות, איורים, ורשימת מקורות) בעברית או באנגלית. להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים.

אופן ההצגה בכנס: הצגה של 10 דקות (7 דקות הצגה + 3 דקות לשאלות).

מבנה ההצעה:
 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 • גוף ההצעה: עד 1000 מילים.
 • תקציר (עד 200 מילים). הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית (באורך עד 250 מילים). אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית.
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות שנעשה בהם שימוש.
 • סגנון הכתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
 • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה.
 • יש לבנות את ההצעה בהתבסס על ההנחיות להכנת הקובץ מומלץ לכתוב מלכתחילה בתבנית המצורפת, או לאחר כתיבת המאמר הקצר, להכניס אותו לתוך התבנית המצורפת (יש להשתמש ב"הדבק" מסוג "שמור על טקסט בלבד").
הצעה לפוסטר
פוסטר מתאים להצגת מחקר בעל היקף קטן או פרויקט סטודנטים, או מחקר שהחל אך עדיין לא הגיע לשלב התוצאות הסופיות.

היקף ההגשה: תקציר מנהלים באורך של עד 400 מילים (מקסימום שני עמודים כולל הכל. אין לכלול תרשימים וטבלאות). להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים.

אופן ההצגה בכנס: הצגה של 3 דקות במשב פוסטרים, הכנת פוסטר להצגה חזותית ומתן הסברים בתערוכת הפוסטרים.
מבנה ההצעה:
 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 • גוף ההצעה: עד 400 מילים. הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית (באורך עד 250 מילים). אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית.
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות שנעשה בהם שימוש.
 • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה ובפוסטר.
 • יש לבנות את ההצעה בהתבסס על ההנחיות להכנת הקובץ. מומלץ לכתוב מלכתחילה בתבנית המצורפת, או לאחר הכנת הפוסטר, להכניס אותו לתוך התבנית המצורפת (יש להשתמש ב"הדבק" מסוג "שמור על טקסט בלבד").
 • מגישי ההצעות שיתקבלו יכינו פוסטר להצגה חזותית ובנוסף יתבקשו להציג את הפוסטר בעל-פה במשך 3 דקות במושב פוסטרים מיוחד.
הצעה לפאנל
פאנל הינו מושב אינטראקטיבי המיועד להצגת מספר זוויות ראייה על נושא וקיום דיון.

היקף ההגשה: תקציר מנהלים באורך של עד 400 מילים (מקסימום שני עמודים כולל הכל. אין לכלול תרשימים וטבלאות). להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים.

אופן ההצגה בכנס: הפאנל יכלול בין שלושה לארבעה משתתפים. המשתתפים יציגו בקצרה מאד את הסוגיה והשאלות לדיון ורוב המושב יוקדש לדיון בהנחיית יו"ר המושב בסוגיה ובשאלות שהוצגו. הדיון יתקיים הן בין חברי הפאנל והן בינם לבין הקהל.
מבנה ההצעה:
 • כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 • גוף ההצעה: עד 400 מילים. גוף ההצעה יכלול הסבר על הנושא והצגת שאלות מנחות לדיון.
  הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית (באורך עד 250 מילים). אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית. גוף ההצעה יכלול הסבר על הנושא והצגת שאלות מנחות לדיון.
 • בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות שנעשה בהם שימוש.
 • להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
 • במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה.
 • יש לבנות את ההצעה בהתבסס על ההנחיות להכנת הקובץ. מומלץ לכתוב מלכתחילה בתבנית המצורפת, או לאחר הכנת ההצעה לפאנל, להכניס אותה לתוך התבנית המצורפת (יש להשתמש ב"הדבק" מסוג "שמור על טקסט בלבד").

להורדת התבנית בעברית
להורדת התבנית באנגלית
הנחיות להכנת פאנל בעברית
הנחיות להכנת פאנל באנגלית
את ההצעות יש להגיש כקובץ docx ,doc, או rtf.
הצעות בפורמט אחר לא יטופלו ויוחזרו למגישים.
מערכת הגשת מאמרים
להעלאת הקובץ הסופי למערכת לחצו כאן.
שימו לב! הגשת המאמרים באמצעות מערכת EasyChair הנחיות בעברית תמצאו כאן.
שימו לב! קבלה לכנס כהרצאה, הרצאה קצרה, פוסטר או פאנל מחייבת הרשמה (ותשלום) לכנס
.
כנס צ'ייס השישה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה
יום שלישי, ד באדר תשפ"א, 16 בפברואר 2021

Powered by Publicators