logo2
interaction_Image

למידה והוראה בתקופת הקורונה

נתונים נבחרים ממחקר מקיף שנעשה על ידי המחלקה להערכה

וירוס הקורונה יצר מציאות חדשה רווית אתגרים בתחומי הפדגוגיה אך גם הזדמנות לפיתוח כיוונים חדשים.

כדי להפיק תובנות להמשך, יצאנו ללמוד על המציאות שנכפתה עלינו בסמסטר 2020ב, מנקודת המבט של חברי סגלי ההוראה ושל הסטודנטים.

אז מה עשינו?
  • למעלה מ 20 ראיונות עם חברי סגל ההוראה

  • למעלה מ 70 ראיונות עם סטודנטים

  • סקר למנחים שלימדו בקבוצות המקוונות

  • סקר למנחים התומכים

  • 8 סקרים שונים לסטודנטים

m7
m8

לחצו על הנושא שמעניין אתכם

icon5
במבט חטוף
interaction_Icon_9B
הוראה מרחוק
interaction_Icon_2B
אתגרים טכנולוגיים ופיתוח מקצועי
interaction_Icon_5B
מעטפת תמיכה אקדמית ורגשית
interaction_Icon_7B
שיתופי פעולה
בין מנחים
interaction_Icon_4B
כיצד הסטודנטים לומדים?

interaction_Icon_1B
המפגש
הסינכרוני


interaction_Icon_3B
אתגרים בלמידה 

interaction_Icon_10B
תכנון עתידי

interaction_Icon_6B
שביעות רצון מהאו"פ

בשאלות והבהרות בכל נושא, מוזמנים לפנות אלינו. פרטים באתר.

ממצאי ההערכה המופיעים בדוח מחקר זה הם פנימיים ושייכים לאו"פ, ועשויים להכיל מידע פרטי אשר פרסומו עלול להפר את חוק הגנת הפרטיות. אין לעשות בהם שימוש שלא למטרת הפקת לקחים, שיפור ולמידה. אין לפרסם אותם או להציגם בפורומים או בכנסים או בכל דרך אחרת בתוך או מחוץ לאו"פ. המעונינים לעשות שימוש בממצאים אלו שלא למטרות האמורות, יפנו למחלקה להערכה - angelab@openu.ac.il.

Powered by Publicators

Powered by Publicators