logo-op-langeuage
המחלקה להיסטוריה, לפילוסופיה ולמדעי היהדות
ערב עיון
פרטי וציבורי – נשים בעיתונות
היהודית והישראלית
נשים בעיתונות
יום רביעי, ח באדר תש"ף, 4 במרס 2020
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)
 
   
15:40 התכנסות וכיבוד קל
    
16:00 מושב ראשון: צעדים ראשונים בשדה הספרות
יו"ר: ד"ר רוני באר-מרקס, האוניברסיטה הפתוחה
  
פרופ' טובה כהן, אוניברסיטת בר-אילן
החזרתו של קול נע/אלם: הכותבות העבריות שחצו את מחסום ההדרה
  
ד"ר נורית אורחן
, בית שלום עליכם
"עורך נכבד": הקורספונדצייה בעיתונות  תכנים, סגנון ומטרות
    
17:00 הפסקה
  
17:15 מושב שני: בין היש לאין
יו"ר: ד"ר נוגה אפרתי, האוניברסיטה הפתוחה
  
ד"ר יונית עפרון, האוניברסיטה הפתוחה
בין "מזרח" ל"מערב" – ז'קלין כהנוב על דמותה של היהודייה ה"מזרחית"
  
ד"ר גיא ברכה, אוניברסיטת בר-אילן
"איפה את אסתר? – כתיבה ואי-כתיבה של נשים בעיתונות היהודית בערבית"
  
ד"ר נטלי ניימרק גולדברג, אוניברסיטת בר-אילן
"למען תנועת הנשים": בטאון איגוד הנשים היהודיות בגרמניה, 1924-1938
     
18:45 הפסקה
  
19:00 מושב שלישי: רדיקליזם חברתי ופוליטי
יו"ר: ד"ר נעמה טייטלבאום קריא, מכון שוקן למחקר היהדות
  
ד"ר חגית כהן, האוניברסיטה הפתוחה
מיאזור ועד נצרת
"עלונך" - בטאון הנשים הקומוניסטיות בישראל בשנות החמישים
  
פרופ' בת שבע מרגלית שטרן, מכון שכטר והאוניברסיטה הפתוחה
איזו פועלת התבטאה בדבר הפועלת? ביטאון תנועת הפועלות בין מגדר למעמד
  
ד"ר עינת לחובר, מכללת ספיר
נשיות ופמיניזם בחייה של העיתונאית חנה זמר
  
סיום משוער בשעה 20:30
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או 
לחצו כאן

Powered by Publicators