logo-op-langeuage
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
atifa
ערב עיון

חיי מי שווים יותר במלחמות בנות זמננו

לרגל צאתו לאור של הספר
Whose Life Is Worth More?
Hierarchies of Risk and Death in Contemporary Wars
הוצאת Stanford University Press

מאת פרופ' יגיל לוי
חבר סגל האוניברסיטה הפתוחה


יום ראשון, ה באדר תש"ף, 1 במרס 2020
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)
   
17:00 התכנסות וכיבוד קל
     
17:15 ברכות: ד"ר דפנה הירש, ראש המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת,
האוניברסיטה הפתוחה
  
יו"ר: ד"ר שרה קאהן-ניסר, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת,
האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר אליאב ליבליך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
סיכון חיילים ואמצעי זהירות במשפט ההומניטרי

גב' פנינה שוקר, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן והמכון למחקרי ביטחון לאומי
רגישות החברה הדמוקרטית-ליברלית לנפגעים - הכצעקתה?

פרופ' פיקי איש שלום, המחלקה ליחסים בין-לאומיים, האוניברסיטה העברית בירושלים
האנרכיה שבהיררכיית המוות

מגיב: פרופ' יגיל לוי, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
    
סיום משוער בשעה 19:15
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או 
לחצו כאן
אם נחוץ הסדר הנגשה, יש לפנות לדוא"ל events_nagish@openu.ac.il עד 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע

Powered by Publicators