logo-horaa1
award-words

פרס דיקן הלימודים האקדמיים
ליוזמות ולהתחדשות בהוראה

קול קורא להגשת מועמדות 

האוניברסיטה הפתוחה הובילה, מתחילת דרכה, בתחום החדשנות בהוראה והטיבה לפתח פתרונות איכותיים להנגשתה של השכלה גבוהה ואיכותית. מתוך רצון ומחויבות להמשיך ליזום, לחדש, להבטיח הוראה מותאמת למציאות הרואה את העתיד - אנו שמחים להכריז על פרס דיקן הלימודים האקדמיים ליוזמות ולהתחדשות בהוראה

השנה יוקדש הפרס לזכרה של פרופ' סוניה רוקס ז"ל שהלכה לעולמה במאי האחרון. פרופ' רוקס, שהיתה חברת הסגל הבכיר במחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, כיהנה כדיקן הלימודים האקדמיים בשנים 2012-2009 ותרמה רבות לפיתוח תהליכי ההוראה באו"פ.


מוזמנים להגיש מועמדות: מנחות ומנחים, מרכזות ומרכזי הוראה, נשות ואנשי הסגל הבכיר.

שתפו אותנו ביוזמות שהובלתם לקידום התחדשות ההוראה באו"פ בשנה האחרונה, ונצא כולנו נשכרים: נלמד ממהלכים שצלחו ונמנף את המחויבות והידע שיש בקרב העוסקים במלאכה לתהליכי שיפור בארגון כול
ו.

מועד אחרון להגשת המועמדות: 13.8.2019

הפרסים

פרסי הוקרה, יחולקו לשישה זוכים שיוזמותיהם ייבחרו כמשמעותיות במיוחד. 

  • פרס "בחירת השופטים" - 5,000 ש"ח
  • פרס "בחירת הסגל"      - 3,000 ש"ח 
  • ארבעה פרסי הוקרה      - 1,500 ש"ח  (כל אחד)

הפרסים יחולקו ביום ההוראה והלמידה ה-3 בתאריך 19.11.19

הגשת המועמדות ותהליך הבחירה

חברי וחברות סגל ההוראה באו"פ, שהיו פעילים בשנת הלימודים תשע"ט (הנחייה, ריכוז הוראה, אחריות אקדמית) והשתתפו ביוזמות או בפעולות לקידום התחדשות ההוראה במסגרת הקורס שבאחריותם באו"פ בשנת זו - מוזמנים להגיש מועמדות לקבלת הפרס. נושאים אפשריים להגשת המועמדות מפורטים בהמשך.

המועמדים, או המעוניינים להמליץ עליהם, ימלאו את טופס הגשת המועמדות ויגישו אותו באופן מקוון. לפירוט על מבנה טופס המועמדות לחצו כאן.

ניתן להגיש מועמדות בזוג (מרכז או מרכזת הוראה ואחראי או אחראית אקדמי, מרכז או מרכזת הוראה ומנחה או שני מנחים) ובמקרה של זכייה, הפרס יחולק בין שני הזוכים.

דיקן הלימודים האקדמיים ימנה "צוות קוראים" לבדיקת תקינות ההצעות שהוגשו, עמידתן בתנאי ההגשה ושיפוט ראשוני בהתאם לקריטריונים הנוגעים למידת ההתחדשות במהלך, הקשר בינו לבין תפיסת ההוראה של המגיש או המגישה, היקף ומשך ההשפעה שהייתה למהלך על איכות ההוראה בקורס, על למידת הסטודנטים ועל שותפי תפקיד אחרים (למשל על מנחים אחרים), וכיוצא בזה.


הבקשות שאושרו על ידי צוות הקוראים יועברו להצבעת ועדת הפרס ולהחלטתה. הוועדה תורכב מדיקן הלימודים האקדמיים, מנהלת המחלקה להוראה וללמידה, מנהלת המחלקה להערכה, נציג או נציגת הסגל הבכיר, נציג או נציגת מרכזי ההוראה, נציג או נציגת המנחים ונציג או נציגת אגודת הסטודנטים. הוועדה תבחר שישה זוכים לקבלת הפרסים. מתוכם ייבחר הזוכה בפרס "בחירת השופטים". פרס "בחירת הסגל" יבחר מתוך הזוכים, במהלך כנס "יום ההוראה והלמידה ה-3", כמפורט בהמשך.

לכל אחד מששת הזוכים יוכן סרטון קצר להצגת פעילותו שזיכתה אותו בפרס.
ההסכמה להשתתפות בסרטון היא תנאי לקבלת הפרס. 

בכנס "יום ההוראה והלמידה ה-3" יוצגו סרטוני הזוכים והמשתתפים בכנס יוכלו להצביע על היוזמה שמצאה חן בעיניהם במיוחד. מי שיקבל את מירב הקולות יזכה בפרס "בחירת הסגל". אם המשתתפים בכנס יבחר במועמד או מועמדת שזכו ב"בחירת השופטים", יוענק פרס "בחירת הסגל" למדורג או המדורגת במקום הבא. הפרסים ותעודות ההוקרה יוענקו לזוכים במליאת הנעילה של הכנס.

נושאים אפשריים להגשת המועמדות

מנחות ומנחים
הוספה, שינוי או שיפור שיטתי של רכיב כלשהו בהנחיה, לאורך זמן. יתקבלו יוזמות ומהלכי התחדשות הנוגעים לאופן ההנחיה, לניהול הקשר עם סטודנטים או לפיתוח חומרי ההוראה בקורס.
לפירוט נוסף ודו
גמאות אפשריות בכל תחום לחצו כאן.

מרכזי הוראה או אחראים אקדמיים
הוספה, שינוי או שיפור שיטתי של רכיב בהוראת הקורס, לאורך זמן. יתקבלו יוזמות ומהלכי התחדשות הנוגעים לחומרי ההוראה או למעורבות והתמקצעות צוות הקורס, רכיבי ההערכה  או טכנולוגיות למידה.  
לפירוט נוסף ודוגמאות אפשריות בכל תחום לחצו כאן.

לפרטים נוספים המחלקה להוראה וללמידה

Powered by Publicators