HEADER
הצבא וחברת השוק בישראל

חברת השוק ממלאת תפקיד בעל חשיבות בעיצובו של הצבא בישראל. הלחצים לקיצוץ תקציבי הצבא, העיצוב מחדש של מדיניות כוח האדם באופן המושפע משיקולים כלכליים, העיסוק הגובר של קציני הצבא בניהול הכלכלי, הם ביטויים מובהקים להשפעה זו. האסופה הצבא וחברת השוק בישראל נועדה לברר תהליכים אלו, להציע מסגרת מושגית לבירור היחסים בין הצבא לבין חברת השוק ולהאיר את ההשפעות של חברת השוק על התרבות הארגונית של הצבא.
 
עורכים:
פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר ניר גזית, המרכז האקדמי רופין
גב' רינת משה, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אלונה הרנס, אוניברסיטת בר-אילן   

פברואר 2019  |  220 עמודים

מחיר:
89
לספרים נוספים של הוצאת הספרים ראו:
www.openu.ac.il/oui-press
להזמנות:
www.openu.ac.il/lamda
FOOTER2


Powered by Publicators