megamot

 קול קורא לגיליון נושא: היבטים חברתיים של הספורט


העיסוק בספורט הוא תעשיית הפנאי הפופולרית ביותר בעולם, והוא מגלגל סכומי כסף עצומים. כמעט כל אדם מעורב בספורט ברמה כזו או אחרת: כספורטאי, כהורה לספורטאי, כאוהד, כצרכן של מותגי ספורט ועוד. כתב העת מגמות מזמין חוקרים להגיש מאמרים מחקריים לגיליון בנושא ספורט, חינוך גופני ואומנויות לחימה. יתקבלו בברכה מאמרים העוסקים בנושאים אלו תוך דגש על היבטים חברתיים, מגדריים, פסיכולוגיים, חינוכיים, כלכליים, תקשורתיים והיסטוריים. מטרת הגיליון היא לדון בתפקידו החשוב של הספורט בחברות שונות במהלך ההיסטוריה ובעיקר בחברה הישראלית.

נושאים אפשריים, אך לא רק:
 
החינוך הגופני/הספורט/אמנויות הלחימה ככלי לבידול ולביטוי קבוצתי ומנגד כעיסוק חוצה גבולות
 
 תפקידם של החינוך הגופני/הספורט/אמנויות הלחימה בחברות מהגרים
 
 הספורט כמכשיר פוליטי, למשל תפקידו בגיבוש זהויות לאומיות
 
 יחסי מאמן-ספורטאי – ההיבט הפסיכולוגי
  היבטים מגדריים בספורט ובחינוך הגופני
 
 היבטים כלכליים של צריכת ספורט
 
 היבטים אתיים/משפטיים של הספורט המקצועני
 
 תקשורת ספורט

הצעות שארכן עד 250 מילים יש לשלוח עד לתאריך 1.4.2019
לכתובת הדוא"ל:
megamot@szold.org.il; מאמרים שיתקבלו יעברו שיפוט עמיתים כמקובל.


בברכה,

פרופ' עדנה לומסקי-פדר | פרופ' תמר הרמן                              ד"ר ענת קדרון | ד"ר אודי כרמי
                 עורכות כתב העת                                                      עורכים אורחים של הגיליון
BOTTOM

Powered by Publicators