סמינר המרח"ב הדיגיטלי
יום רביעי, ב בניסן תשפ"ד, 10.4.24 
בין השעות 15:00-13:30 | אולם קנבר

קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 
מחקרים אשר בחנו את הקשר שבין תנועות חברתיות למחאה פוליטית ואזרחית בדרום אירופה במחצית השנייה של המאה ה-20, הצביעו על התפקיד המרכזי שמילאו מומחים ומומחיות (בתחומי המשפט, התכנון העירוני, החינוך ועוד) במסגרת תהליכי דמוקרטיזציה פוליטית. במדינות כגון יוון, ספרד ופורטוגל תרמו מומחים ומומחיות אלה תרומה מכרעת לעיצוב סדר פוליטי ואזרחי חדש עם נפילתם של המשטרים האוטוריטריים. לא פחות חשובה הייתה תרומתם לביסוסן של פרקטיקות מקצועיות פרוגרסיביות ולעיצובו של ידע דיסציפלינרי חדש.

מחקרה של פרופ' ענבל עופר בוחן את ההיסטוריה של מומחים מגויסים מתחומי המשפט והתכנון העירוני בספרד לאורך העשור האחרון של הדיקטטורה הפרנקיסטית ועד לביסוסו של משטר דמוקרטי באמצע שנות השמונים של המאה ה-20. המחקר מספק הגדרה המבחינה בין מומחים מגוייסים לאנשי ונשות מקצוע אחרים בשדה המקצועי בו פעלו ומבקש למפות את הקשרים ביניהם ברמה הלאומית והטרנס לאומית. כמו כן מבקש המחקר לאפיין ולהסביר את השינויים אשר התרחשו בשדה המקצועי (ככל שהדבר נוגע להתמחות חוץ אקדמית, קשרי מומחה-לקוח, קיומם של איגודים מקצועיים ועוד) ובידע הדיסציפלינרי (בהיבטים הנוגעים לקוריקולום האקדמי, פלטפורמות לפרסום אקדמי וערוצים לשיתוף פעולה לאומי ובינלאומי) כתוצאה מפעילותם הייחודית של מומחים אלה.
במסגרת ההרצאה יבחנו מתודולוגיות אפשריות לכימות ולמיפוי של המגמות המתוארות.                 

Powered by Publicators