עדכונים בנושא תכנון ובנייה

בשנה האחרונה קידמה הממשלה מספר רפורמות בתחום התכנון והבנייה, במסגרות חקיקה שונות, וכן במסגרת החלטות של קבינט הדיור (ועדת שרים לענייני דיור שתפקידה למצוא פתרונות למצוקת הדיור בישראל).

1. תמ"א 35

במשך תקופה ארוכה פעל מינהל התכנון במשרד הפנים לעדכון תמ"א 35 (דו"ח ד'2), ובמסגרת זו פעל להגדלת מלאי פוטנציאל התכנון למגורים בישראל בכלל, ובמחוז מרכז בפרט, במטרה להביא לירידה במחירי הדיור. העדכון המקורי הציע שורה של צעדים שונים שאל חלקם התנגדו פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי, בעיקר משום שהובילו לפגיעה ברעיון היסוד של התמ"א – תכנון הארץ בארבעה מטרופולינים, אך גם משום שהתכנית לא נתנה דעתה לסוגיות חשובות כגון בעיית 'השוליות הכפולה' ממנה סובלות ערי הפריפריה, הצורך בחיזוק מטרופולין חיפה ובאר שבע, הצורך בקידום מואץ של מיזמי התחדשות עירונית וכד'.

פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי קיימו סדרה ארוכה של פגישות ודיונים עם מינהל התכנון במשרד הפנים במסגרת שולחן עגול שהוקם לנושא זה, פגישות עם חברים במועצה הארצית לתכנון ובנייה, הופעות בפני הולנת"ע ועוד.

לאחר מאמצים רבים, ובעזרת אחידות וסולידאריות שהפגין השלטון המקומי, החליטה המועצה הארצית בספטמבר 2014 לקבל את עמדת השלטון המקומי כפי שהוצגה ע"י ראשי עיריות חיפה, באר שבע וקריית טבעון שנכחו בדיון. כך, למשל, הוחלט לצמצם באופן משמעותי את האפשרות לפריצת אזורי הנופש המטרופוליניים במרכז הארץ לטובת בנייה, ובכך להבטיח את השמירה על השטחים הפתוחים בתוך המרקמים העירוניים עצמם, וכן לשמור על השטחים בעלי חשיבות של ערכי טבע, נוף, חקלאות ומורשת. בנוסף, הוחלט כי כלל ההצעה שהוצגה בנוגע לעדכון תמ"א 35 תועבר לדיון והתייחסויות בוועדות המחוזיות. פורום ה-15 ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא.

 2. תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה

הקרוי גם "רפורמת המרפסות" – אושר באפריל 2014 במסגרת רפורמה שקידם שר הפנים לשעבר, ח"כ גדעון סער, בחוק התכנון והבנייה. החוק כולל, בין היתר, את ההסדרים הבאים: ביזור סמכויות לוועדות המקומיות; הגברת שקיפות בעבודת הוועדות ויצירת כלים לפיקוח ובקרה עליהן, לרבות הקצבת עבודת הוועדות המקומיות והמחוזיות בזמנים לקבלת החלטות; הקמת מכוני בקרה לבדיקה מקצועית של היתרי בניה; תמיכה תקציבית מבוקרת וייעודית בוועדות מקומיות; ועוד.

פורום ה-15 נטל חלק בדיונים על הצעת החוק בוועדת הפנים של הכנסת, והביע עמדתו על סעיפי החוק.

כמו כן, מנהל התכנון במשרד הפנים קיים השתלמויות לוועדות המקומיות אודות השינויים המרכזיים בחוק.

3. רפורמה בפרקים הכלכליים

בחודשים האחרונים פרסם משרד הפנים חלק נוסף ברפורמה בחוק התכנון והבנייה העוסק בתיקון הפרקים הכלכליים. תיקון החוק מסדיר, בין היתר, את הנושאים הבאים: הפקעות קרקע לצרכי ציבור, ההסדר למתן פיצוי בגין פגיעה תכנונית (סעיף 197 לחוק), היטל השבחה ועוד.

הנושאים הללו קריטיים להתנהלות הרשויות המקומיות, שכן הפרקים הכלכליים הם המאפשרים לעיריות לקיים תכנון עירוני, ליזום, לפתח ולקדם מיזמים עירוניים.

פורום ה-15 הגיש הערותיו לתזכיר החוק, וכן הגיש חוות דעת משפטית וכלכלית מקיפה ספציפית בנושא היטל ההשבחה, במטרה להגיב ולסתור חוות דעת נגדית של התאחדות בוני הארץ (התאחדות הקבלנים) אשר טענו כי שינוי הסדר היטל ההשבחה כמוצע ברפורמה יביא לעלייה במחירי הדיור.

לאור פיזור הכנסת לא ברור מה יעלה בגורלה של הרפורמה, והאם תמשיך להיות מקודמת גם בכנסת הבאה.

4. עדכון הרכב ועדות המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה

במאי 2014 התכנסה המועצה הארצית לתכנון ובנייה לדון בהצעה של מנהל התכנון במשרד הפנים לעדכן את סמכויות והרכבי ועדות המשנה של המועצה הארצית, שמטרתה להוביל לייעול עבודת ועדות אלו. במסגרת הצעה זו, הוצע לצמצם את מספרם של נציגי השלטון המקומי בולנת"ע (הועדה לנושאי תכנון עקרוניים) ולהחליף את נציג השלטון המקומי בולקחש"פ (הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים) בנציג המועצות האזוריות. משמעותה של הצעה זו הייתה החלשת כוחו של המגזר העירוני בנושאי תכנון לאומיים חשובים ומכריעים שיש להם נגיעה לאיזון שבין העיר לכפר, מרכז ופריפריה, פיתוח עירוני ושמירה על שטחים פתוחים.

לאחר שיחות רבות שקיימו פורום ה-15 ומרכז לשלטון המקומי עם גורמים בכירים במשרד הפנים ובמנהל התכנון, וכן תודות להתגייסות נציגי השלטון המקומי במועצה הארצית לתכנון ובנייה, התקבלה בסופו של דבר ההחלטה להשאיר את מספר והרכב נציגי המגזר העירוני בוועדות חשובות אלה כפי שהיה.

Powered by Publicators