אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה בעיריות פורום ה-15

ביוני 2013 קיבלה מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 החלטה תקדימית – לאמץ את התקן הישראלי לבנייה ירוקה כמדיניות עירונית מחייבת בערי הפורום בבנייה חדשה בערים, בהתאם למתווה יישום הדרגתי לאורך מספר שנים (לעיון בהחלטת ראשי הערים לחצו כאן). לצד אימוץ התקן, הוחלט להקים ועדת מעקב ובקרה, בה חברים נציגים מהעיריות ומגופים רלוונטיים נוספים (משרדי ממשלה רלוונטיים, מכוני התעדה, התאחדות בוני הארץ, איגוד המהנדסים, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ועוד), שמטרתה לעקוב אחר הטמעת התקן בעיריות, ולבחון את ההחלטה מעת לעת, בהתאם להתפתחויות בתקן ובתחום הבנייה הירוקה בישראל.

מליאת ועדה המעקב והבקרה התכנסה פעמיים במהלך שנת 2014. בכינוס האחרון, שהתקיים בדצמבר, סקרה הועדה את התקדמות העיריות בהתאם למתווה התלת-שלבי ליישום ההחלטה, בחנה את הסוגיות המרכזיות העומדות לפתחה של ועדה זו וקיבלה החלטה מעודכנת בנוגע למעבר ליישום ההחלטה בהתאם למתווה של שנת 2015.

 

לאחר דיון ממושך, התקבלה החלטה בדבר פרסום מספר הבהרות ליישום ההחלטה בשנת 2015, שעיקריהן מובאים בזאת:

א. במבני מגורים – המעבר ליישום התקן הישראלי לבנייה ירוקה במבני מגורים יידחה לרבעון הרביעי של שנת 2015.

ב. במבני חינוך – בכל אחת משנות היישום תידרש העירייה לבנות מבנה חינוך אחד לפחות (בית ספר או גן ילדים) על פי התקן הישראלי לבנייה ירוקה.

ג. במבני מסחר – מבנים אלו יהיו פטורים מעמידה בתקן גם בשנת 2015, לאור העיכוב בפרסום מתווה מקצועי להתעדת מבני מסחר.

ד. כל המבנים מסוג "גרעין ומעטפת" יהיו פטורים מחובת עמידה בתקן עד לעדכונו של התקן בנושא.

 יחד עם החלטה זו, הוחלט גם על הקמת צוותי עבודה משותפים עם בעלי העניין בנושאים מקצועיים שונים שיש להם השלכה על התהליך (כגון צוות עבודה בנושא מחקרים, צוותי מעקב אחר תהליך הרביזיה לתקן), וכן הוחלט כי פורום ה-15 ייקח על עצמו לבנות הדרכה ייעודית למחלקות הרישוי על הבנייה בעיריות בנוגע להטמעת ההחלטה במערכות הרישוי העירוניות. פורום ה-15 יעדכן את מהנדסי הערים וחברי הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא בנוגע לקיומן של הכשרות אלה.

Powered by Publicators