גיליון מספר 5 אפריל 2012

פורום 15 הערים, מאגד את ’העיריות העצמאיות’ בישראל. ערים אלו אינן מקבלות "מענקי איזון" או "מענקי פיתוח"
ממשלתיים, ומנוהלות כמשק עצמאי סגור, מכוח משאביהן הכספיים העצמאיים.


אושר פרק השלטון המקומי בחוק ההסדרים: פרק התקצוב הדיפרנציאלי יבוטל ומענקי האיזון והפיתוח לא ייפגעו

עוד נקבע בחקיקה כי התקציב המיועד לבחירות ברשויות המקומיות לא ייפגע וכי 'מקדם השחיקה' בנוסחת עדכון הארנונה השנתי יבוטל. 57 הרשויות העצמאיות ישתתפו בקיצוץ בתקציב המדינה על ידי העברה חד פעמית של 450 מיליון שקל לממשלה.

אישור פרק השלטון המקומי בחוק ההסדרים - לאחר משא ומתן ממושך ואינטנסיבי ביו פורום ה-15 לבין משרד האוצר, אושר במליאת הכנסת ב-29.7.2013 פרק השלטון המקומי בחוק ההסדרים.

פרק זה מחליף את התקצוב הדיפרנציאלי שביקש אגף התקציבים לקדם (קיצוץ קבוע של 1.2 מיליארד ₪ בתקציבי החינוך והרווחה), והוא כולל כמה הסדרים:

1. מענקי האיזון ומענקי הפיתוח של הרשויות המקומיות, וכן התקציב המיועד לבחירות לרשויות המקומיות, לא ייפגעו ולא יקוצצו ביחס לשנת 2012.

2. ביטול מוחלט וקבוע של 'מקדם השחיקה' בטייס האוטומטי של הארנונה החל משנת 2014 (לעתים קרוי בטעות גם 'מקדם ההתייעלות'; הכוונה היא למקדם הפחתה בשיעור של 20% בשיעור העדכון של הארנונה).

3. אישור חוק עיריות איתנות בקריאה שנייה ושלישית עד תום מושב החורף הראשון של הכנסת ה-19.

4. השתתפות חד פעמית של 57 הרשויות העצמאיות בקיצוץ בתקציב המדינה, על ידי העברה חד-פעמית של 450 מיליון שקל לממשלה. לצורך מימון העברה זו הוסמכו הרשויות העצמאיות ליטול הלוואה לטווח ארוך, מעבר למסגרת האשראי המאושרת שלהן, וכן אושרה תוספת קבועה של 0.3% לארנונה השנתית ברשויות אלה, לשם המימון השוטף של החזר ההלוואה.

 

Powered by Publicators