גיליון מספר 5 אפריל 2012

פורום 15 הערים, מאגד את ’העיריות העצמאיות’ בישראל. ערים אלו אינן מקבלות "מענקי איזון" או "מענקי פיתוח"
ממשלתיים, ומנוהלות כמשק עצמאי סגור, מכוח משאביהן הכספיים העצמאיים.


ראשי הערים של פורום ה-15 החליטו על אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה

ביוני האחרון החליטה מליאת ראשי הערים של הפורום לאמץ את התקן הישראלי לבנייה ירוקה בעיריות הפורום, וליישמו באופן הדרגתי. החל משנת 2014 יוחל התקן בהדרגה על סוגי מבנים שונים כמדיניות עירונית מחייבת. יישום ההחלטה ילווה על ידי צוות מעקב משותף לפורום ה-15 ולגופים העוסקים ביישום התקן

אימוץ התקן הישראלי לבניה ירוקה – ביוני 2013 קיבלה מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 החלטה לאמץ את התקן הישראלי לבנייה ירוקה בעיריות הפורום. ההחלטה מהווה חלק מהתקדמות ערי פורום ה-15 ביישום אמנת האקלים שנחתמה בשנת 2008 מול ארגון ICLEI. החלטת ראשי הערים מבוססת על המלצת הצוות המקצועי של מהנדסי הערים של פורום ה-15 לאימוץ הדרגתי וזהיר של התקן, החל משנת 2014. על פי ההחלטה, החל משנת 2014 יוחל התקן הישראלי לבנייה ירוקה באופן הדרגתי על סוגי מבנים שונים כמדיניות עירונית מחייבת. אופן היישום ההדרגתי של ההחלטה מאפשר הסתגלות וביצוע ההתאמות הנדרשות לצורך יישום מיטבי של מדיניות עירונית לבניה ירוקה. יישום ההחלטה ילווה על ידי צוות מעקב משותף לפורום ה-15 ולגופים העוסקים ביישום התקן, כגון – המשרד להגנת הסביבה, מכון התקנים והתאחדות הקבלנים, וייבחן מעת לעת לצורך הערכה תקופתית של ההתקדמות.

לקריאת כתבה בעניין זה, אשר נכתבה ע"י מיכל ביטרמן, יו"ר המועצה הישראלית לבניה ירוקה: לצפייה בכתבה

עיין בנוסח המפורט של ההחלטה:

 

Powered by Publicators