logo-op-w_03
גוף בחלון ראווה
יום עיון
הגוף בחלון הראווה:
היבטים חברתיים, תרבותיים וארגוניים
יום שני, יא בסיון תשע"ז, 5 ביוני 2017, כיתה 12
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)
11:00 התכנסות וכיבוד קל
   
11:30 ברכות ודברי פתיחה
ד"ר צחי ברקוביץ, ראש המכון לניתוחי מדיניות, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר רונית ויסמל-מנור, ביה"ס למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית נתניה
וד"ר ורדה וסרמן, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה, יו"ריות קהילת עבודה וארגונים
ד"ר מירי גל-עזר, המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית כנרת, 
יו"רית קהילת גוף, תרבות וחברה
    
הרצאה
ד"ר עמית קמה, החוג לתקשורת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל  
הגוף כאתר עבודה

    
12:30 הפסקה
    
12:45 מושב ראשון: הגוף הממושמע בארגונים עסקיים וממשלתיים
יו"רית: ד"ר ורדה וסרמן, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה, יו"רית קהילת
עבודה וארגונים

ד"ר תמר כץ פלד, הפקולטה למשפטים, המכללה האקדמית גליל מערבי
גילוי וכיסוי הגוף: על הגלוי והנסתר במשטור הגוף האנושי במוסד הכנסת
 
גב' רחל ואן קאופמן, החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
מפגשי פנים אל פנים בחברות הייטק רב-לאומיות כהון חברתי
 
גב' רינת משה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
מפת הגוף בהקשרי מחאה אזרחית – מבט ראשוני מהשדה
 
מגיבה: פרופ' (אמריטה) חוה תדהר, המכללה האקדמית כנרת
  
14:00 הפסקת צהריים
  
14:45 מושב שני: מקומו של הגוף בארגונים חינוכיים
יו"רית: ד"ר רונית ויסמל-מנור, ביה"ס למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית נתניה
 
גב' ענת ברק גורודצקי, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
נוכח-נפקד: הגוף במערכת החינוך
 
גב' שבט אילת, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
"המקום הכי ריק בעולם": הרחבתה של הגדרת המדינה ל"היות-אנוש" דרך הגוף
במאבקן של אמהות אשר תינוקותיהן נקברו בקבר אחים

 
ד"ר עינב ארגמן, החוג לחינוך, מכללת לוינסקי
הגוף והיררכיות אופקיות במרחב הכיתתי
 
אורנית רמתי דביר, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן
להיות נערה וגוף: סיפור החינוך הגופני

מגיבה: ד"ר מירי גל-עזר, המכללה האקדמית כנרת, יו"רית קהילת גוף, תרבות וחברה
   
סיום משוער בשעה 16:15
   
ועדה מארגנת: ד"ר רונית ויסמל-מנור, ד"ר ורדה וסרמן, ד"ר מירי גל-עזר                       דוקטורנטיות: תאיר קרזי-פרסלר, הילה נחושתן
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש;
ההרשמה בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן


Powered by Publicators