header-academia
academia_0
יום עיון בנושא

בין הונאה ליושרה
בלמידה ובאקדמיה

יום שני, יח בטבת תשע"ז, 16 בינואר 2017
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום,
על בסיס מקום פנוי)


16:15 התכנסות וכיבוד קל

16:30 מושב ראשון: מהונאה ליושרה  התופעה ודרכי התמודדות
יו"ר: פרופ' ניצה גרי, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' חגית מסר-ירון, בית הספר להנדסת חשמל, אוניברסיטת תל-אביב
על קלות דעת וצביעות במחקר אקדמי

ד"ר רקפת דילמון
, המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן
מי משקר? כלי לשוני להבחנה בין אמת לשקר


17:30 הפסקה

17:45 מושב שני: הונאה בלמידה – תחום אפור? 
יו"ר: ד"ר עידו לויתן, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר אינה בלאו, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
הונאה עושה לנו בית ספר?

פרופ' יורם עשת
ועדי פרידמן, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
תואר בכל מחיר? מי מרמה את מי באקדמיה?

ד"ר שחר אייל
, בית הספר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה
שקרים והצדקות: האם ניתן ליישר את העקום? 

סיום משוער בשעה 19:30
ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או לחצו כאן


Powered by Publicators