oplogo_0
logo_Innovation
logoShoham
הציבור מוזמן להרצאתה של
ד"ר סיגל עוזיאל-קרל
המכללה האקדמית אחווה

הנגשה לשונית של מידע לאנשים עם מוגבלות שכלית

לצפייה בהרצאה לחצו כאן
יום רביעי, יד בכסלו תשע"ז, 14 בדצמבר 2016, בשעה 13:00, אולם קנבר, בניין הכיכר, קומה 1
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)
sigal2
תקציר
המאה ה-21 היא עידן המידע. מידע רב זמין לציבור באמצעים מגוונים, והוא מהווה משאב חיוני להתנהלותינו בחיי היומיום (למשל, חוזה שכירות, מידע רפואי, מידע על זכויות). אולם מידע זה אינו נגיש לכולם. למורכבותו הלשונית של המידע יש השפעה מכרעת על יכולתו של אדם עם מוגבלות קוגניטיבית לצרוך שירותים מסוגים שונים, להיות מודע לזכויותיו, לדרוש את מימושן באופן ישיר או לסנגר על עצמו בעת הצורך. אנשים אלה זקוקים, לרוב, לתיווך של המצב שבו הם נמצאים, לפישוט התהליכים והביורוקרטיה הנדרשים לקבלת שירות מסוים, ובכלל זה להצגה פשוטה, תמציתית ובהירה של המידע הרלוונטי, כדי לאפשר להם להגיב בצורה מתאימה. בהרצאה זו אתמקד בנושא ההנגשה הלשונית לאוכלוסייה אחת של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית - אנשים עם מוגבלות שכלית. בחלק הראשון של ההרצאה אסקור את התשתית להנגשת המידע בהיבט החקיקה והתקינה, אציג את הכישורים הלשוניים של אנשים עם מוגבלות שכלית, ואדגים את תהליך ההנגשה הלכה למעשה. בחלקה השני של ההרצאה אתאר מחקרים שערכתי בתחום הנגשת המידע לאנשים עם מוגבלות שכלית, ביניהם – מחקר בנושא הנגשה של מוזיאונים לאנשים עם מוגבלות שכלית והנגשת תכנים באתרי אינטרנט לאוכלוסייה זו. בחלק זה אתייחס גם לשימוש בכלים טכנולוגיים להנגשת מידע ואציג מספר פרויקטים שנעשו בתחום זה בארץ ובעולם. חשוב לזכור כי למרות מורכבותו של תהליך ההנגשה, תוצרי ההנגשה הלשונית עשויים לשפר במידה ניכרת את איכות חייהם של האנשים עם המוגבלות שכלית וליצור את ההבדל בין אדם שאינו מצליח להתנהל בעצמו ביחסיו עם המערכות והשירותים השונים לבין אדם עצמאי ושותף פעיל בקהילה.
.
 
על המרצה
ד"ר סיגל עוזיאל-קרל היא חוקרת ומרצה לבלשנות, יו"ר הועדה להטמעת הנגישות האקדמית במכללה האקדמית אחווה, יועצת לגופים ציבוריים ועסקיים בתחום ההנגשה הלשונית לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית ויועצת המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית.
ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
לחצו כאן
הסרה מרשימת תפוצה
הנך רשאי/ת בכל עת, להודיע על אי רצונך להמשיך לקבל דבר פרסומת ו/או דיוור ע"י שליחת בקשה להסרה מרשימת התפוצה לדוא"ל: innovation@openu.ac.il

Powered by Publicators