logoOP40
logo_Innovation
logoShoham
הציבור מוזמן לסמינר 

מחקרים בפעולה
של חברי המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה 

מטרת המפגש היא לערוך דיון ביקורתי ובונה במחקרים המצויים בתהליך תכנון וביצוע.
במפגש יוצגו שני מחקרים והמשתתפים יוזמנו לדיון וחשיבה משותפת לגביהם.


יום רביעי, ט בסיון תשע"ו, 15 ביוני 2016, בשעות 14:30-13:00
אולם קנבר, בניין הכיכר, קומה 1

בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)
Innovation

המחקרים שיוצגו במפגש:

מאפייני המעורבות בבריונות ברשת בקרב בני נוער, הקשרם להיבטים רגשיים, חברתיים ולימודיים, ולדרכי התמודדותם
פרופ' טלי היימן וד"ר דורית אולניק שמש
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
 
בעשור האחרון התקשורת ברשת הפכה לחלק חיוני ובלתי נפרד מתרבות הפנאי וחיי החברה של בני הנוער. לצד המרחב החברתי המאפשר יצירת הזדמנויות לקשרים חדשים, עלולה הרשת החברתית לגרום לבני הנוער להיות חשופים לתוקפנות ולקורבנות ברשת.
ההרצאה תסקור את מאפיני האלימות ברשת, היקפיה ודפוסיה כפי שהם באים לידי ביטוי בישראל, ברבדים שונים של האוכלוסייה, במגזרים שונים, בקבוצות גיל שונות, הבדלי מגדר, ובסוגי אוכלוסיות שונים. יתוארו מחקרים שנערכו בארץ הבוחנים את הקשר בין אלימות ברשת להיבטים חברתיים, רגשיים ולימודיים, וכן יבחנו דרכי התמודדותם של הנפגעים ברשת.  תוצג תכנית התערבות כיתתית למניעת אלימות ברשת.
.
 
ההשפעה של גורמים מוטיבציוניים על שינוי מודלים מנטליים בעקבות הכשרה
 ד"ר אורלי טנא-גזית ופרופ' ניצה גרי
המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
מודלים מנטליים משמשים לייצוג סכמתי, בצורת יחסי סיבה-תוצאה, של המציאות במוחנו ותפקידם לפשט את המציאות על מנת לאפשר לנו אינטראקציה יעילה יותר עם העולם שסביבנו. על כן, מודלים מנטליים נוטים להיות ייצוג פונקציונלי של המציאות ולאו דווקא ייצוג שלם או מדויק שלה. מסיבה זו הם עלולים להוביל לטעויות בשיפוט ולקבלת החלטות והתנהגות שגויה. בהקשר הארגוני, מגבלה זו של מודלים מנטליים עלולה להשפיע על תוצאות, ולכן ארגונים שואפים להפיק תועלת מהאופי הדינמי של מודלים מנטליים ולעצב אותם בקרב עובדים ומנהלים כך שיתאימו למטרותיהם. בין היתר, ארגונים יכולים להשיג מטרה זו באמצעות הכשרה ארגונית פורמלית. עם זאת, שינוי מודל מנטלי קיים של פרט באמצעות הכשרה אינו תהליך פשוט הואיל ומודלים אלו מושפעים, בין היתר, מהמטרות והמניעים של הפרט, ומשמשים, בהגדרה, כפילטרים של ידע ומידע חדשים. עד כה, עיקר המחקר שעסק בשינוי מודלים מנטליים התמקד במנגנונים קוגניטיבייםהמחקר הנוכחי בוחן את התפקיד ומידת ההשפעה של גורמים מוטיבציוניים, ובכללם מוטיבציה ללמידה, על היכולת לשנות מודלים מנטליים של המשתתפים בהכשרה, בהקשר הארגוני. המחקר נמצא כעת בשלב הפיילוט במוקדים טלפוניים המתמחים במכירות ובשירות לקוחות. ארגונים אלו מאופיינים ברמת תחלופת עובדים גבוהה ובסביבת עבודה דינמית ועתירת טכנולוגיה, המחייבים הכשרה מתמשכת לעובדים חדשים וותיקים, ובשל כך מהווים פלטפורמה עשירה לבחינת שאלות המחקר. ההרצאה תדון, בין היתר, בקושי להפיק מבני אדם תיאור אמין של המודל המנטלי שהם אוחזים בו ובאתגרים המתודולוגיים הנובעים מכך, ותציג דרכים להתגבר על קשיים אלו במסגרת המחקר הנוכחי.


ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
לחצו כאן
הסרה מרשימת תפוצה
הנך רשאי/ת בכל עת, להודיע על אי רצונך להמשיך לקבל דבר פרסומת ו/או דיוור, ע"י שליחת בקשה להסרה מרשימת התפוצה לדוא"ל: innovation@openu.ac.il

Powered by Publicators