itonutmekomit_0
יום רביעי, טו בחשוון תשע"ו, 28 באוקטובר 2015 
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום) 
שדה התקשורת בישראל בשנות השמונים היה משופע בעתונים מקומיים שהתגאו בעיתונות חוקרת ובועטת: כל העיר בירושלים, כלבו בחיפה, העיר בתל אביב ועוד. העיתונות המקומית הייתה מוסד מרכזי בפוליטיקה העירונית, חשפה סיפורים שהגיעו גם אל העיתונות הארצית, היותה כר גידול פורה לעיתונאים שהפכו מרכזיים בתקשורת. מהעבר המפואר הזה נותר כעת רק צל חיוור: רבים מהעיתונים המקומיים נסגרו, אלו שעדיין פועלים אינם ממלאים עוד תפקיד מרכזי בזירה העירונית, והיא כבר לא מוסד המכשיר את האליטה העיתונאית בישראל.
בערב הזה נשאל מדוע ולאן נעלמה העיתונות המקומית? האם דעיכתה מסמלת גם את היצרותו של המרחב הדמוקרטי, או שמא את התפקידים שמילאה העיתונות המקומית במרחב הציבורי ממלאים כעת גופים אחרים? ומה משמעותה של תמורה כזאת לדמוקרטיה הישראלית? מה מקומה של המהפכה הדיגיטלית ושל צורות חדשות של איסוף הצגה והפצה של מידע בתמורות הללו?
16:15 התכנסות וכיבוד קל
16:30 דברי פתיחה: ד"ר ערן פישר, המחלקה לסוציולוגיה למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
16:45 מושב ראשון: "נדחקים לשוליים"  האם העיתונות המקומית איבדה מכוחה?
יו"ר: ד"ר ענת בן דוד, המחלקה לסוציולוגיה למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אורן מאיירס, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה
גידי וייץ, עיתונאי "הארץ"
18:00 הפסקה
18:15 מושב שני: "בין הלוקאל למקולקל?" – דיון בבעיות הטורדות את העיתונות המקומית ובאתגרים הניצבים בפניה בעת הזאת
יו"ר: אבנר הופשטיין, המחלקה לסוציולוגיה למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
רותי יובל, עורכת עיתונות וטלוויזיה
עו"ד אליס גולדמן, פעילה חברתית-סביבתית, חברה בצוות המשפטי של תנועת אומ"ץ
סער ורדי, עורך ראשי, רשת "המקומון"
שאלות ותשובות בהנחיית יו"ר המושב ופתיחה לשאלות הקהל

סיום משוער בשעה 19:30

ההשתתפות ללא תשלום בהרשמה מראש
בטלפון3337*(03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/localmedia


Powered by Publicators