kenes-megamot-600
יום חמישי, ב' בחשוון תשע"ו, 15 באוקטובר 2015
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)
   
09:45 התכנסות
   
10:00 דברי פתיחה
  פרופ' יורם בילו, עורך משותף, מגמות
  מר אליעזר שמואלי, יו"ר הוועד המנהל, מכון סאלד
  פרופ' קובי מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה
   
10:20 הרצאת פתיחה 
  פרופ' אורי רם
  מי, מה, מתי, מקום, מדוע: חמשת המ"מים של הסוציולוגיה בישראל
   
11:00 הפסקה
   
11:15 מושב פוליטי-כלכלי
  יו"ר: פרופ' יצחק פרידמן
   
  פרופ' ניסים מזרחי
  האם סוציולוגיה פוסט-ליברלית אפשרית? מבט מחודש על אתניות בישראל
   
  פרופ' אורי בן-אליעזר
  סוציולוגיה של "אין-מלחמה" בישראל
   
  ד"ר חאלד פוראני
  הריבונות המודרנית בסימן שאלה: אתגרים פלסטינים מתוך הלוויתן
   
  פרופ' מיכאל שלו
  מסוציאליזם לקפיטליזם? כלכלה וחברה בישראל
   
13:15 הפסקת צהריים
   
14:15 מושב תרבותי-מגדרי
  יו"ר: ד"ר דפנה הירש
   
  פרופ' קימי קפלן
  האל, המאמינים ורוחות המחקר: הישגים ואתגרים בחקר קהילות דתיות בישראל
   
  פרופ' מוטי רגב
  תרבות ואמנויות בסוציולוגיה וסביב לה
   
  פרופ' אורנה ששון לוי
  מניפת המגדר: זהות, מחקר, פעולה
   
  ד"ר ג'וליה רסניק
  עלייתה וירידתה של הסוציולוגיה מהבמה החינוכית
   
16:15 הפסקה
   
16:30 דברי סיכום: עורכי מגמות
 
סיום משוער בשעה 17:15
 
ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/Megamot